Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?

Công ty IEC

Tài trợ & Triển lãm

Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Tổng Giám đốc - Công ty IEC
Cố định: 0246 663 2450
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn

Hội thảo & PR

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung
Giám đốc Chiến lược & Nội dung
Tel: 024 666 24352
Mobile: 0977 837 504
Email: dung.nguyen@smartiot.vn

Đăng ký khách tham dự

Bà Nguyễn Hồng
Phụ trách Đăng ký Tham dự
Tel: 024 6663 2452
Mobile: 0973 466 428
Email: attendee@smartiot.vn